Zmiany w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków

Zmiany w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków

Zmiany w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmienił się m.in. wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.

 

Uaktualnienia do warunków technicznych dla budynków (popularnie nazywanych WT) opublikowano 8 grudnia 2017 r. jako rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285). Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian w tekście dotyczących bezpośrednio lub pośrednio elektryki (fragmenty zmienione wytłuszczono).

  1. W ustępie 1 § 26 dodano do wymaganego uzbrojenia i podłączenia działki budowlanej, przewidzianej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjne.
  2. W § 113 w ust. 3a pkt 1 do źródeł ciepła dla instalacji centralnie przygotowywanej ciepłej wody dodano: kolektory słoneczne, elektryczne pojemnościowe podgrzewacze oraz pompy ciepła.
  3. Zgodnie z nowa treścią § 192a odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego nie muszą być wyposażane w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. W § 329 uaktualniono terminy podane w tabelach określających dopuszczalne graniczne wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, w tym na potrzeby oświetlenia. Zmieniono przy tym o jeden dzień graniczną datę z 1 stycznia 2021 na 31 grudnia 2020 r.

W nowelizacji zrezygnowano z aktualizacji postanowień zawartych w rozdziale dotyczącym instalacji elektrycznych. Między innymi. nie wprowadzono aktualizacji ust. 6 w § 293, pomimo że taka bardzo dobrze przygotowana zmiana widniała w projekcie rozporządzenia opublikowanym na stronie resortu kilka miesięcy temu. Zmiana miała dotyczyć sprecyzowania wymagań ograniczających światło przeszkadzające przechodniom, kierowcom i mieszkańcom, a także oddziaływujące negatywnie na przyrodę.

Dla elektryków najistotniejsze wprowadzone zmiany polegają na aktualizacji listy norm przywołanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2017 r. poz. 2285). Zestawiono je w poniższej tabeli.

Uwaga: ministerstwo oprócz wymiany części norm na nowsze usunęło niektóre wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Nadal jednak w wykazie są Polskie Normy już wycofane przez PKN.

Wprowadzone zmiany zaznaczono wytłuszczeniem.

Miejsce przywołania

Norma wstawiona

 

Nr usuniętej normy

 

Nr

Tytuł

§ 98 ust. 2,

§ 180, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-43:1999

§ 98 ust. 2,

§ 180,

§ 184 ust. 3, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

PN-IEC 60364-4-443:1999

§ 98 ust. 2,

§ 180,

§ 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Usunięto wycofaną normę

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed obniżeniem napięcia

PN-IEC 60364-4-45:1999

Usunięto wycofaną normę

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych − Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo − Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Usunięto wycofaną normę

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych − Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych − Ochrona przeciwpożarowa

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne

PN-IEC 60364-5-51:2000

§ 98 ust. 2,

§ 180,

§ 186 ust. 2, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-52:2002

§ 98 ust. 2,

§ 180, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-53:2016

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami

PN-IEC 60364-5-534:2003

§ 98 ust. 2,

§ 180, § 116 ust. 3, § 184 ust. 2, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-54:2010

Usunięto wycofaną normę

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych − Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia

PN-IEC 60364-5-537:1999

§ 98 ust. 2,

§ 180, § 116 ust. 3,

§ 184 ust.2, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-54:2011

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-54:2010

§ 98 ust. 2,

§ 180,

§ 181 ust. 7, § 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-5-56:1999

§ 196 ust. 2 i 3,

§ 287 pkt 6 oraz

§ 288 pkt 7

PN-B-02171:2017

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

PN-B-02171: 1988

§ 180

PN-HD 60364-7-701:2010
60364-7-701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Baseny pływackie i inne

§ 184 ust. 3 oraz § 53 ust. 2

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-1:2008

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

 

PN-EN 62305- 3:2009

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

 

PN-EN 62305- 4: 2009

§ 192b

PN-EN 50174-2:2010

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10

PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02

PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12

Technika Informatyczna – Instalacje okablowania –

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa