Co zmieniło się w PN-HD 60364-4-41

W zeszłym roku wyszła po polsku PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. W nowej edycji PN-HD 60364-4-41:

Co zmieniło się w PN-HD 60364-4-41

W zeszłym roku wyszła po polsku PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. W nowej edycji PN-HD 60364-4-41:

1. W punkcie „Ochrona uzupełniająca” zmieniono wartość prądu gniazd wtyczkowych, które przewidziane są do powszechnego użytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane z 20 na 32 A. W tym punkcie zrezygnowano z uwag i dodano zapis, że ten podrozdział nie dotyczy systemów informatycznych, w których prąd zwarciowy występuje w przypadku pierwszej usterki i nie przekracza 15 mA.

2. W układzie TN nowa edycja Normy wymaga stosowania następujących urządzeń ochronnych w ochronie przy uszkodzeniu:

  • zabezpieczeń nadprądowych,
  • zabezpieczeń różnicowoprądowych.

3. Punkt 411.4.2 Normy poszerzono o zalecenia, aby przewody ochronne (PE i PEN) były uziemiane tam, gdzie wchodzą do jakichkolwiek budynków lub pomieszczeń.

4. W punkcie 412.2.4.1. wprowadzono wymaganie odnośnie wytrzymałości przewodników, które powinny zawierać izolację na napięcie znamionowe i co najmniej 300 V do 500 V, gdy są zamknięte w kanale. Kabel powinien mieć odpowiednią wytrzymałość na naprężenia elektryczne, termiczne, mechaniczne i środowiskowe zapewniające niezawodność zabezpieczenia jak przewody o podwójnej izolacji.

5. PN-HD 60364-4-41:2017 wymaga, aby w przypadku samoczynnego wyłączenia urządzenie zachowało odpowiednią izolację.

6. Dużej liczby modyfikacji dokonano w załącznikach Normy.

PN-HD 60364-4-41-09:2017 nie jest jeszcze umieszczona jako obowiązująca w załączniku do rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Widnieje tam nadal PN-HD 60364-4-41:2009.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak, specjalista w zakresie pomiarów elektrycznych