Wymagania dotyczące rozkładu luminacji

Norma PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zaleca przy projektowaniu oświetlenia wnętrz właściwy dobór rozkładu luminancji. Jest to bardzo istotny element właściwego oświetlenia, wpływający na adaptację wzroku, a tym samym ostrość widzenia, czułość kontrastową (rozróżnianie małych względnych różnic luminancji obserwowanych przedmiotów lub powierzchni), łatwość akomodacji wzroku itp.

Wymagania dotyczące rozkładu luminacji

Norma PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zaleca przy projektowaniu oświetlenia wnętrz właściwy dobór rozkładu luminancji. Jest to bardzo istotny element właściwego oświetlenia, wpływający na adaptację wzroku, a tym samym ostrość widzenia, czułość kontrastową (rozróżnianie małych względnych różnic luminancji obserwowanych przedmiotów lub powierzchni), łatwość akomodacji wzroku itp.

Właściwy rozkład luminancji zapewnia wygodę widzenia. Norma zaleca przy tym unikanie:

-       zbyt wysokich wartości luminancji, mogących powodować olśnienia,

-       zbyt wysokich kontrastów luminancji powodujących zmęczenie wzroku ze względu na potrzebę ciągłej readaptacji wzroku (należy przy tym pamiętać, że zdolność akomodacji zależy od wieku pracowników – im pracownik starszy, tym zdolność akomodacji jego wzroku jest niższa),

-       zbyt niskich wartości luminacji oraz zbyt niskich jej kontrastów tworzących monotonne i niestymulujące środowisko pracy.

Luminancję płaszczyzn otaczających stanowiska pracy można określić na podstawie natężenia oświetlenia na danej płaszczyźnie i jej współczynnika odbicia. Norma określa zakresy użytecznych współczynników odbicia dla przykładowych powierzchni we wnętrzach budynków (tabela 1).

 Tabela 1. Zakresy użytecznych współczynników odbicia podstawowych powierzchni we wnętrzach

Powierzchnia

Współczynnik

odbicia

Sufit

 0,6–0,9

Ściany

 0,3–0,8

Płaszczyzna pracy

 0,2–0,6

Podłoga

 0,1–0,5

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
rozkład luminacji