Zasady wykonania i bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Warunkiem bezpiecznego wykonywania oraz użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w domu jednorodzinnym i w jego otoczeniu jest przestrzeganie kilku zasad:

Zasady wykonania i bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Warunkiem bezpiecznego wykonywania oraz użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w domu jednorodzinnym i w jego otoczeniu jest przestrzeganie kilku zasad:

 • montaż instalacji należy realizować na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi;
 • wykonawstwo instalacji elektrycznych należy powierzać tylko uprawnionemu specjaliście;
 • w przypadku większego domu wyposażonego w rozbudowane instalacje elektryczne wskazane jest powierzenie nadzoru nad wykonawstwem ich projektantowi lub innemu odpowiedniemu specjaliście;
 • po zakończeniu robót należy zadbać o ich profesjonalny odbiór poprzedzony pomiarami;
 • w warunkach zwiększonego zagrożenia, w takich pomieszczeniach jak łazienka, piwnica czy też garaż oraz na zewnątrz budynku, należy stosować urządzenia z podwójną izolacją oznaczone na tabliczce znamionowej znakiem podwójnego kwadratu lub urządzenia pracujące przy napięciu 24 V lub nawet 12 V, np. przenośne lampy w specjalnej obudowie bądź narzędzia zasilane z własnych akumulatorów pracujące także przy bardzo niskim napięciu;
 • w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynków należy instalować tylko sprzęt i osprzęt elektryczny w szczelnej obudowie o odpowiednim stopniu ochrony przed wpływami zewnętrznymi określanym kodem IP;
 • nie użytkować urządzeń klasy ochronności 0! (rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zabrania stosowania takich urządzeń w budynkach mieszkalnych);
 • unikać wszelkiego rodzaju prowizorek;
 • wszędzie tam, gdzie to możliwe, stosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA – w nowych instalacjach montowane na stałe i chroniące cały układ, a w starych wyłączniki przenośne zabezpieczające określony odbiornik, np. kosiarkę lub urządzenia w kuchni czy w łazience;
 • eksploatować tylko w pełni sprawną instalację i zasilane z niej urządzenia;
 • stosować gniazda wtyczkowe tylko ze stykiem ochronnym;
 • każde uszkodzenie w instalacji usuwać niezwłocznie, zatrudniając wykwalifikowanego specjalistę;
 • wykonywać główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne, stosując przewody o odpowiednim przekroju żyły.
Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa