Rozporządzenie podaje parametry jakościowe energii według grup odbiorców

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego podaje m.in. jakie powinny być parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej.

Rozporządzenie podaje parametry jakościowe energii według grup odbiorców

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego podaje m.in. jakie powinny być parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2007 r. nr 93 poz. 623) określa wymagania jakościowe odnośnie każdej grupy przyłączeniowej odbiorców; są one odrębnie określone dla grup I II oraz dla grup III, IV i V. W przypadku grupy VI parametry jakościowe dostarczanej energii określa umowa sprzedaży lub umowa przesyłowa. Dla podmiotów zaliczonych do IV i V grupy przyłączeniowej – odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia, dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej w dostawie energii elektrycznej z sieci nie powinien trwać dłużej niż 24 godziny. Łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku nie powinien przekraczać 48 godzin. W przypadku wyłączeń planowanych czasy te wynoszą odpowiednio 16 i 35 godzin.

Grupy przyłączeniowe IV, V i VI to odbiorcy zasilani z sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Do grupy przyłączeniowej IV należą głównie drobne zakłady przemysłowe, warsztaty, obiekty użyteczności publicznej, duże biura, szpitale, duże hotele, farmy hodowlane itp. Do grupy przyłączeniowej V należą głównie odbiorcy mieszkaniowi w obiektach zamieszkania zbiorowego, w domach jednorodzinnych itp. Grupa przyłączeniowa VI obejmuje place budów, obiekty sezonowe itp. Wymagania jakościowe dostaw energii elektrycznej określone w rozporządzeniu dla grup przyłączeniowych odbiorców III, IV i V w zasadzie pokrywają się z wymaganiami normy PN-EN 50160.Ustalenia PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym