Zakres badań okresowych elektronarzędzi

Okres pomiędzy sprawdzaniami elektronarzędzi powinien być nie dłuższy niż rok nawet dla narzędzi użytkowanych bardzo sporadycznie, a im bardziej intensywne użytkowanie i bardziej niekorzystne środowisko, tym czasookres badań okresowych powinien być krótszy. Okres pomiędzy sprawdzeniami elektronarzędzi powinien być uzgodniony pomiędzy użytkownikiem a osobami dokonującymi sprawdzeń okresowych, a nie zaczerpnięty z nieobowiązującej już Normy PN-EN 08400-10:1988.

Zakres badań okresowych elektronarzędzi

Okres pomiędzy sprawdzaniami elektronarzędzi powinien być nie dłuższy niż rok nawet dla narzędzi użytkowanych bardzo sporadycznie, a im bardziej intensywne użytkowanie i bardziej niekorzystne środowisko, tym czasookres badań okresowych powinien być krótszy. Okres pomiędzy sprawdzeniami elektronarzędzi powinien być uzgodniony pomiędzy użytkownikiem a osobami dokonującymi sprawdzeń okresowych, a nie zaczerpnięty z nieobowiązującej już Normy PN-EN 08400-10:1988.

Dobrą praktyką jest też, że w zakładzie jest wypracowany i przyjęty program oraz harmonogram badań elektronarzędzi.

Podczas badań okresowych należy wykonać:

1)     oględziny zewnętrzne,

2)     pomiar rezystancji izolacji,

3)     sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego, o ile taki występuje (dla urządzeń w I klasie ochronności),

4)     sprawdzenie biegu jałowego,

5)     pomiar prądu upływu – pomiar nieobligatoryjny.

Po zbadaniu elektronarzędzi sporządza się protokół pomiarowy podsumowujący przeprowadzone badania i dopuszczający je lub nie do dalszego użytkowania.

Protokół pomiarowy powinien zawierać niezbędne informacje, takie jak:

– dane kontaktowe firmy/osoby badającej,

– numer świadectwa/protokołu z badania okresowego,

– nazwę i adres zleceniodawcy/użytkownika elektronarzędzi,

– opis przedmiotu badania z jego numerem identyfikacyjnym,

– opis zakresu i metody badania,

– warunki i wyniki badania,

– datę wykonania badania,

– nazwiska i podpisy osób wykonujących badanie,

– ocenę końcową,

– datę następnego badania okresowego.

Dobrą praktyką jest oznakowanie zbadanego elektronarzędzia małą naklejką informującą o badaniu okresowym oraz dacie następnego badania. Podobnie jak jest to praktykowane w gaśnicach czy urządzeniach podlegających UDT.

Autor: mgr inż. Grzegorz Basek, specjalista ds. pomiarów elektrycznych, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej