Wymagania, które musi spełniać modernizowana instalacja

Konieczność modernizacji instalacji elektrycznej spowodowana jest w wielu przypadkach nie tylko jej złym stanem technicznym, ale także koniecznością dostosowania do zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wymagania techniczne, które powinna spełniać zmodernizowana instalacja elektryczna zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania, które musi spełniać modernizowana instalacja

Konieczność modernizacji instalacji elektrycznej spowodowana jest w wielu przypadkach nie tylko jej złym stanem technicznym, ale także koniecznością dostosowania do zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wymagania techniczne, które powinna spełniać zmodernizowana instalacja elektryczna zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uregulowania przedstawione w rozporządzeniu stosuje się przy projektowaniu i budowie (rozbudowie, przebudowie itp.) budynków oraz budowli, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych. Należy jednak pamiętać, że w zakresie bezpieczeństwa pod względem pożarowym oraz oświetlenia awaryjnego rozporządzenie dotyczy również obiektów istniejących i już użytkowanych, jeżeli niespełnienie jego przepisów zagrażałoby życiu ludzi.

Rozporządzenie zawiera m.in. zalecenia dotyczące ochrony od porażeń i ochrony przed pożarem. W budynkach mieszkalnych przewiduje stosowanie:

  • oddzielnych przewodów ochronnych i neutralnych zarówno w obwodach rozdzielczych, jak i odbiorczych,
  • wyłączników różnicowoprądowych (lub innych środków, w zależności od rodzaju budynku),
  • wyłączników nadmiarowo prądowych w obwodach odbiorczych,
  • połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
  • zasady prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów,
  • przewodów z żyłami miedzianymi (do 10 mm2),
  • urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej.

W przebudowanych instalacjach musi być stosowana selektywność zabezpieczeń. Ponadto w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 muszą być instalowane wyłączniki przeciwpożarowe.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa