Wszystkie gniazda wtyczkowe w mieszkaniu powinny mieć styki ochronne

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym występuje we wszystkich pomieszczeniach, także w pokojach mieszkalnych. Dlatego wszędzie powinny być montowane gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

Wszystkie gniazda wtyczkowe w mieszkaniu powinny mieć styki ochronne

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym występuje we wszystkich pomieszczeniach, także w pokojach mieszkalnych. Dlatego wszędzie powinny być montowane gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

By zminimalizować zagrożenie porażeniem, wiele urządzeń elektrycznych posiada wzmocnioną lub podwójną izolację. Są to sprzęty zaliczane do II klasy ochronności. Jest jednak duża liczba sprzętów elektrycznych bez takiej izolacji, zaliczanych do I klasy ochronności od porażeń, w przypadku których niezbędne jest zapewnienie połączenia ich obudowy z uziomem. Warunkuje to zadziałanie wyłączników ochronnych i szybkie wyłączenie napięcia w uszkodzonym obwodzie lub napięcia w obwodzie, do którego przyłączono uszkodzony sprzęt elektryczny. Dlatego urządzenia I klasy mają wtyczki ze stykiem ochronnym w postaci tulei lub styków bocznych (typ Schuko) i przewody giętkie trójżyłowe: żyła fazowa, żyła neutralna i żyła ochronna połączona z obudową i stykiem ochronnym wtyczki.

Z wymienionych powyżej przesłanek w nowych i modernizowanych instalacjach WSZYSTKIE gniazda wtyczkowe powinny mieć styki ochronne bez względu na miejsce ich zainstalowania. Ponadto wszystkie obwody jednofazowe (230 V) muszą być trzyżyłowe, a obwody trójfazowe (230/400 V) – pięciożyłowe z odrębnymi przewodami neutralnymi i ochronnymi. W starszych budynkach istnieją instalacje ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym, w których obwody jednofazowe są dwużyłowe, a trójfazowe czterożyłowe.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 ze zm. – aktualizowany na bieżąco tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl) widnieje zalecenie, z którego pośrednio wynika zasada stosowania wszystkich gniazd ze stykiem ochronnym. W § 183 ust. 1 pkt 2 zapisano, że w instalacjach elektrycznych należy stosować: „oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych”.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa