Warunki wykonywania pomiarów rezystancji podłóg antyelektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem

W strefach zagrożonych wybuchem 0, 1, 20, 21 oraz w miejscach, w których wcześniej wykonywano prace z użyciem gazów palnych, cieczy palnych lub materiałów pylących, badania okresowe mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy stężenie par tych cieczy lub gazów nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

Warunki wykonywania pomiarów rezystancji podłóg antyelektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem

W strefach zagrożonych wybuchem 0, 1, 20, 21 oraz w miejscach, w których wcześniej wykonywano prace z użyciem gazów palnych, cieczy palnych lub materiałów pylących, badania okresowe mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy stężenie par tych cieczy lub gazów nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

Należy przy tym pamiętać, że pomimo ustalenia stężeń czynników palnych na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowości w całej objętości pomieszczenia mogą występować miejsca, np. w kanałach, studzienkach zaworowych i pompowych, przy gazach i parach cięższych od powietrza o stężeniach powyżej dolnej granicy wybuchowości. Podobnie przy gazach lżejszych od powietrza miejsca takie mogą wystąpić pod stropem. W przypadku stref z atmosferami pyłowymi mogą występować miejsca z warstwami i złogami pyłu, które poderwane, np. podmuchem wiatru, mogą utworzyć chmury pyłowe.

Pomiary stężeń czynników palnych poprzedzające pomiary rezystancji podłóg powinny być wykonywane przez służby technologiczne, pracowników laboratorium zakładowego, a nie przez elektryków wykonujących sprawdzenia okresowe, w tym pomiary rezystancji podłóg.

Prace pomiarowe nie mogą być wykonywane zwłaszcza w miejscach i w czasie:

  • przygotowywania do stosowania cieczy palnych i gazów palnych,
  • stosowania cieczy palnych, np. do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,
  •  suszenia z wydzielaniem par cieczy palnych, usuwania pozostałości cieczy palnych ze stanowisk pracy.

Oględziny i prace pomiarowe powinny być wykonywane przy załączonej wentylacji, co zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi gwarantuje utrzymanie stężeń czynników palnych na poziomie wymaganych NDS, które są wielokrotnie niższe od dolnych granic wybuchowości gazów i par cieczy palnych.

Wyniki oględzin i badań okresowych trzeba porównać z − ujętymi w protokołach − wynikami sprawdzeń odbiorczych i poprzednich pomiarów okresowych w celu ustalenia wpływu warunków eksploatacji na stan zabezpieczeń antyelektrostatycznych i bezpieczeństwo obsługi i osób z otoczenia.

Sprawdzenia w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem, w tym – oględziny i pomiary, należą do prac w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, wybuchem i zatruciem substancjami toksycznymi. Muszą więc być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym