Zasady ogólne stosowania środków ochrony według PN-HD 60364-4-41:2017-09

W instalacjach elektrycznych w zależności od warunków, w jakich są użytkowane, stosuje się różne środki ochrony. Zgodnie z punktem 410.3. Normy PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym ochrona powinna składać się z odpowiedniej kombinacji środka do ochrony podstawowej i niezależnego środka do ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony, który zapewnia zarówno ochronę podstawową, jak i ochronę przy uszkodzeniu. W każdej części instalacji powinien być zastosowany jeden środek ochrony lub kombinacja środków ochrony, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

Zasady ogólne stosowania środków ochrony według PN-HD 60364-4-41:2017-09

W instalacjach elektrycznych w zależności od warunków, w jakich są użytkowane, stosuje się różne środki ochrony. Zgodnie z punktem 410.3. Normy PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym ochrona powinna składać się z odpowiedniej kombinacji środka do ochrony podstawowej i niezależnego środka do ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony, który zapewnia zarówno ochronę podstawową, jak i ochronę przy uszkodzeniu. W każdej części instalacji powinien być zastosowany jeden środek ochrony lub kombinacja środków ochrony, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

Jako środki ochrony mogą być stosowane: samoczynne wyłączanie zasilania, izolacja podwójna lub wzmocniona, separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika oraz bardzo niskie napięcie SELV i PELV.

W przypadku specjalnych instalacji lub lokalizacji należy stosować szczególne środki ochrony określone w części 7 normy. Temat ten będzie omówiony odrębnie.

Załącznik B do wspomnianej Normy określa ponadto inne środki, takie jak przeszkody ochronne i umieszczanie poza zasięgiem rąk. Mogą one być jednak stosowane w instalacjach elektrycznych, do których dostęp mają tylko osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, względnie inne osoby znajdujące się pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych.

Natomiast w załączniku C wymienione są środki takie jak izolowanie stanowiska, miejscowe nieuziemione połączenia wyrównawcze, separacja elektryczna więcej niż jednego odbiornika. Ten rodzaj ochrony może być stosowany tylko w instalacjach nadzorowanych przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa