Światło z budowy nie może być uciążliwe dla otoczenia

Teren budowy, a ściśle rzecz biorąc, zainstalowane na nim oprawy oświetleniowe mogą być uciążliwe dla ludzi znajdujących się w jego otoczeniu. Jaskrawe źle rozmieszczone punkty świetlne mogą oślepiać przechodniów i kierowców. Mogą być również źródłem światła padającego na elewacje, a więc i w okna sąsiadujących z budową budynków.

Światło z budowy nie może być uciążliwe dla otoczenia

Teren budowy, a ściśle rzecz biorąc, zainstalowane na nim oprawy oświetleniowe mogą być uciążliwe dla ludzi znajdujących się w jego otoczeniu. Jaskrawe źle rozmieszczone punkty świetlne mogą oślepiać przechodniów i kierowców. Mogą być również źródłem światła padającego na elewacje, a więc i w okna sąsiadujących z budową budynków.

Z tego względu w normie PN-EN 12464-2:2014-05 PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz znalazła się tabela określająca maksymalnie dopuszczalne parametry światła przeszkadzającego pochodzącego od zainstalowanych zewnętrznych urządzeń oświetleniowych. Postanowienia normy dotyczą wszystkich obiektów, a więc i terenów budowy.

Od 2009 roku w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w ust. 6 § 293 widnieje także zapis dotyczący ochrony przed immisją światłem. Zgodnie z nim, jeśli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa