Które urządzenia przeciwwybuchowe muszą być certyfikowane

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe podlegają badaniom i certyfikacji w krajowej lub zagranicznej (UE) jednostce notyfikowanej.

Które urządzenia przeciwwybuchowe muszą być certyfikowane

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe podlegają badaniom i certyfikacji w krajowej lub zagranicznej (UE) jednostce notyfikowanej.

Certyfikacji powinny być poddawane urządzenia przeciwwybuchowe:

  • grupy I kategorii M1 i M2 oraz
  • urządzenia grupy II i III kategorii 1 i 2.

Jednostka notyfikowana przeprowadza, na wniosek producenta, badanie typu WE i poświadcza, że egzemplarz urządzenia (nazywany typem), reprezentatywny dla przewidywanej produkcji, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Certyfikat badania typu WE zawiera co najmniej:

  • nazwę i adres producenta,
  • wnioski z badań,
  • dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu,
  • warunki jego ważności.

Obowiązkiem producenta urządzenia elektrycznego przeciwwybuchowego jest zachowanie zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Producent umieszcza na każdym wyrobie oznakowanie CE i wystawia pisemną „deklarację zgodności” WE.

W przypadku urządzeń przeciwwybuchowych grupy II i III kategorii 3 producent przeprowadza procedurę wewnętrznej kontroli produkcji i zapewnia, że urządzenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu i na tej podstawie umieszcza na każdym egzemplarzu oznakowanie CE oraz wystawia „deklarację zgodności” WE.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym