Co powinien zawierać projekt instalacji

O formie projektu budowlanego mówi rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Co powinien zawierać projekt instalacji

O formie projektu budowlanego mówi rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z rozporządzaniem (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 762) projekt powinien zawierać dane obiektu oraz osób zaangażowanych w proces budowlany, opis techniczny instalacji, obliczenia, schemat ideowy instalacji, plany instalacji, zestawienie materiałów.

Obliczenia powinny obejmować:

– przewidywany bilans mocy z sieci elektroenergetycznej,

– obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych obwodów,

– dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń,

– spadki napięć w obwodach,

– skuteczność działania środków ochrony od porażeń.

Projektant w miarę potrzeby zobowiązany jest do uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami (np. ppoż.) oraz dostawcą energii elektrycznej. Jeśli linie zasilające są poza budynkiem, potrzebne też jest uzgodnienie w terenowym zespole uzgadniania dokumentacji (ZUD) albo akceptacja geodety powiatowego.

Autor: mgr inż. Janusz Wojnarski projektant instalacji elektrycznych z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie pomiarów i ochrony przeciwporażeniowej