Przygotowanie do bezpiecznego bilansowania mocy

Prace służące bilansowaniu mocy prowadzi się w warunkach szczególnego zagrożenia, czyli pod napięciem lub w pobliżu napięcia.

Jak mówi § 25 rozporządzenia ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

1)    pod napięciem,

2)    w pobliżu napięcia,

3)    przy wyłączonym napięciu.

Przygotowanie do bezpiecznego bilansowania mocy

Prace służące bilansowaniu mocy prowadzi się w warunkach szczególnego zagrożenia, czyli pod napięciem lub w pobliżu napięcia.

Jak mówi § 25 rozporządzenia ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

1)    pod napięciem,

2)    w pobliżu napięcia,

3)    przy wyłączonym napięciu.

Prace prowadzone pod napięciem powinny być prowadzone na podstawie pisemnego polecenia na pracę i na bazie technologii prac pod napięciem, np. opracowaną przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego lub PTPiREE (Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej).

Przygotowanie tego typu prac wymaga dobrej znajomości infrastruktury, w której będziemy wykonywać pomiary mocy, prądów, napięć, Power Factora. Inwestor, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, powinien dysponować i udostępnić pomiarowcowi komplet informacji, a w szczególności te, które zgodnie z rozporządzeniem mówiącym o formie i zakresie projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) powinien zawierać projekt budowlany.

Zakładowym aktem prawnym, który wymusza posiadanie niezbędnej dokumentacji technicznej, jest instrukcja eksploatacji (wymóg jej posiadania obowiązuje od 2013 roku).

Jeżeli już finalnie mamy dokumentacje techniczną, wystawione polecenie na prace obejmujące przede wszystkim warunki bezpiecznego wykonania pracy, możemy zabrać się za pomiary mocy.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat, rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich