Ochrona przed zagrożeniami powodowanymi przez instalacje oświetleniową w niskich pomieszczeniach pracy

Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy oraz w korytarzach, powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracowników na wypadek. Na przykład przewody lub oprawy oświetleniowe muszą być tak zamocowane, żeby nie groziło ich zaczepienie przez pracujące wózki podnośnikowe czy transportowane materiały.

Ochrona przed zagrożeniami powodowanymi przez instalacje oświetleniową w niskich pomieszczeniach pracy

Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy oraz w korytarzach, powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracowników na wypadek. Na przykład przewody lub oprawy oświetleniowe muszą być tak zamocowane, żeby nie groziło ich zaczepienie przez pracujące wózki podnośnikowe czy transportowane materiały.

Lampy przenośne powinny mieć konstrukcję i obudowę oraz sposób zasilania w energię elektryczną zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym, przewody zasilające nie mogą powodować zagrożenia zaczepieniem, potknięciem się i upadkiem oraz powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowane źródła światła i oprawy oświetleniowe nie mogą powodować olśnienia, zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie.

Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach magazynowych pod kątem jego funkcji można podzielić na:

– ogólne – oświetlenie równomierne całej powierzchni bez uwzględniania szczególnych wymagań dotyczących poszczególnych miejsc pracy w magazynie,

– miejscowe lub zlokalizowane – oświetlenie niektórych części przestrzeni magazynu, np. miejsca sporządzania czy kontroli dokumentów magazynowych, pakowania czy rozpakowywania drobnych przedmiotów itp.,

– złożone – oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego lub zlokalizowanego.

Zgodnie z dobrym zaleceniem zawartym w Polskiej Normie z roku 1984 PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” oświetlenie ogólne powinno zapewniać co najmniej 20% poziomu oświetlenia złożonego.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa