Ochrona odgromowa paneli FV na dachu domu jednorodzinnego

Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku jednorodzinnego powinny być chronione przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Przemawia za tym stosunkowo duża powierzchnia paneli, miejsce ich umieszczenia przy jednocześnie małej wytrzymałości udarowej elementów wchodzących w skład układu.

Ochrona odgromowa paneli FV na dachu domu jednorodzinnego

Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku jednorodzinnego powinny być chronione przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Przemawia za tym stosunkowo duża powierzchnia paneli, miejsce ich umieszczenia przy jednocześnie małej wytrzymałości udarowej elementów wchodzących w skład układu.

Ochronę przed uderzeniem bezpośrednim zapewnia układ zwodów poziomych lub pionowych, względnie kombinacja obu tych rodzajów. Dobór rozwiązań zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli panele FV umieszczone są na dachu spadzistym o spadku większym niż 1/10, a budynek ma zewnętrzną instalację piorunochronną, to ochronę paneli powinny zapewniać zwody poziome ułożone na kalenicy i krawędzi dachu uzupełnione zwodami pionowymi. Panele rozmieszczone na dachu płaskim wymagają odrębnej ochrony zwodami wysokimi pionowymi lub rozpiętymi na odpowiedniej wysokości zwodami poziomymi.

Wysokość i rozmieszczenie zwodów powinny być tak dobrane, aby cała powierzchnia paneli znalazła się w strefie ochronnej. W tym celu należy stosować jedną z dwu metod określonych przez normy. Może to być metoda toczącej się kuli lub metoda kąta ochronnego. Dodatkowo, wszystkie metalowe elementy mocujące panele muszą być połączone z główną szyną wyrównawczą budynku. Ponadto niezbędne jest zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego pomiędzy elementami systemu fotowoltaicznego a zwodami i przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej. Celem jest uniemożliwienie występowania przeskoków iskrowych między instalacją odgromową a metalowymi elementami systemu FV. Jeżeli zachowanie odstępu izolacyjnego nie jest możliwe lub dach jest wykonany z blachy, należy wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami konstrukcyjnymi systemu fotowoltaicznego a elementami instalacji odgromowej lub dachem. Nie wykonuje się wtedy połączeń metalowych elementów systemu z główna szyną wyrównawczą budynku.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa