sprawdzanie instalacji elektrycznej

Znak_przecowwybuchowe

W strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem sprawdzenia instalacji w nowych obiektach wykonuje się na ogólnych zasadach, a po remontach – jak okresowe

PYTANIE: W jaki sposób należy bezpiecznie wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej silników elektrycznych zasilanych z falowników w strefach zagrożonych wybuchem?

ODPOWIEDŹ: Nie wnikając w technikę wykonywania pomiarów ochronnych silników elektrycznych zasilanych z przemienników częstotliwości zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem, wyjaśniam zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie wykonywania tych pomiarów, zgodnie z pytaniem Czytelnika.

Badania odbiorcze (sprawdzenia) są częścią odbioru końcowego i odbiorów międzyetapowych budowy obiektu budowlanego. Przeprowadza się je w celu stwierdzenia, czy zostały zrealizowane wymagania ujęte w poszczególnych częściach normy PN HD 60364 oraz normy PN-EN 60079-14. Sprawdzenia odbiorcze przeprowadza się po kompletacji nowych instalacji elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, AKP itp. po modernizacji, rozbudowie i remontach instalacji istniejących i przed włączeniem ich zasilania.

W obiektach nowo budowanych badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wykonuje się przed ich rozruchem i w czasie rozruchu, jednak przed oddaniem ich do eksploatacji i przed napełnieniem instalacji technologicznych surowcami, a więc przed powstaniem potencjalnego zagrożenia wybuchem. Pomiary takie wykonuje się na ogólnych zasadach przyrządami w wykonaniu zwykłym – nieprzeciwwybuchowym.

wiper-pixel