Terminy kontroli instalacji elektrycznych i budynków w czasach koronawirusa

Terminy kontroli instalacji elektrycznych i budynków w czasach koronawirusa

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego raz na pięć lat powinny być sprawdzane instalacje elektryczne i piorunochronne obiektu budowlanego, raz w roku przeprowadzana kontrola okresowa stanu technicznego budynku, a w dużych obiektach – w maju i listopadzie każdego roku. Jak te obowiązki realizować w czasie epidemii koronawirusa? – spytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, czyli resort odpowiedzialny za budownictwo.

Terminy kontroli instalacji elektrycznych i budynków w czasach koronawirusa

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego raz na pięć lat powinny być sprawdzane instalacje elektryczne i piorunochronne obiektu budowlanego, raz w roku przeprowadzana kontrola okresowa stanu technicznego budynku, a w dużych obiektach – w maju i listopadzie każdego roku. Jak te obowiązki realizować w czasie epidemii koronawirusa? – spytaliśmy Ministerstwo Rozwoju, czyli resort odpowiedzialny za budownictwo.

Art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat kontroli okresowej polegającej m.in. na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Według odpowiedzi Ministerstwa „termin do przeprowadzenia kontroli okresowej, o której mowa w tym przepisie, oznacza, że kontrole te muszą być dokonane w roku kalendarzowym, w którym wypada taki obowiązek, a nie dokładnie po upływie wskazanego okresu od ostatniej przeprowadzonej kontroli”.

Według Ministerstwa „analogicznie przyjąć należy w odniesieniu do corocznej kontroli okresowej określonej w art. 62 ust. 1 pkt 1 – w tym przypadku kontrole muszą być dokonane w każdym roku kalendarzowym, ale pomiędzy datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni. Zaznaczyć jednak należy, że niemożliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie oznacza, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle”. Taka interpretacja zawarta jest także w komunikacie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gov.pl/web/rozwoj/terminy-okresowych-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych.

Dalej Ministerstwo wyjaśnia, że  „odnośnie określonej w art. 62 ust. 1 pkt 3 okresowej kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, którą zgodnie z tym przepisem należy przeprowadzać dwa razy w roku, wskazać należy, że w obecnym stanie prawnym bieg terminów przewidzianych dla tej kontroli uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt 5 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)”. Jednocześnie Ministerstwo zauważa, że w Senacie procedowana jest ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zakłada uchylenie. art. 15zzr ustawy COVID-19. W przypadku wejścia w życie tej zmiany przywrócony zostanie obowiązek przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 w terminach wskazanych w tym przepisie.

Przypominamy, że kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej, o której mówi art. 62 ust. 1 pkt 2 przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (czyli SEP-owskie „D”). Natomiast kontrole okresowe stanu technicznego budynku – posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

O zmianach innych terminów ważnych dla elektryków piszemy w ebooku.

Autor: Wiesław Waliszewski