Wymiana głównej rozdzielnicy podczas modernizacji instalacji

Jeżeli stara rozdzielnica ma zabezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych, wymaga wymiany na nową, wyposażoną w aparaturę modułową złożoną z wyłączników nadmiarowych oraz różnicowoprądowych.

Wymiana głównej rozdzielnicy podczas modernizacji instalacji

Jeżeli stara rozdzielnica ma zabezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych, wymaga wymiany na nową, wyposażoną w aparaturę modułową złożoną z wyłączników nadmiarowych oraz różnicowoprądowych.

Jeżeli rozdział przewodu PEN następuje w złączu, to rozdzielnica główna (oraz ewentualne rozdzielnice pomocnicze) powinna mieć pięć szyn (L1, L2, L3, N i PE). W przypadku punktu rozdziału umieszczonego w głównej rozdzielnicy budynku powinna ona być wyposażona w cztery szyny (L1, L2, L3 i PEN), a ewentualnie występujące rozdzielnice pomocnicze w pięć szyn. Ponadto w rozdzielnicy głównej należy zainstalować ochronniki przepięciowe. Jeżeli w złączu zainstalowane będą ochronniki I stopnia, to w rozdzielnicy głównej umieścić należy ochronniki II stopnia. Wariantem jest umieszczenie ochronników I i II stopnia w rozdzielnicy. W miarę potrzeby w rozdzielnicach pomocniczych lub przy urządzeniach odbiorczych należy instalować dodatkowe ochronniki, zwykle III stopnia.

Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, aby nowe rozdzielnice miały obudowę w II klasie ochronności od porażeń. Mogą być osadzone we wnęce lub na wierzchu ściany. Ich drzwiczki powinny mieć zamek uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom postronnym. Rozdzielnice powinny być wyposażone w schemat połączeń określający przeznaczenie poszczególnych obwodów oraz opisane zgodnie z tym schematem poszczególne aparaty.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby InżynierówBudownictwa

Słowa kluczowe:
rozdzielnica