Ocena energii elektrycznej dostarczanej do obiektu

Pomiary służące ocenie jakości energii elektrycznej dostarczanej do obiektu, przeprowadzane są na granicy pomiędzy siecią elektroenergetyczną, a siecią wewnątrzzakładową lub instalacją odbiorczą (np. w złączu).

Ocena energii elektrycznej dostarczanej do obiektu

Pomiary służące ocenie jakości energii elektrycznej dostarczanej do obiektu, przeprowadzane są na granicy pomiędzy siecią elektroenergetyczną, a siecią wewnątrzzakładową lub instalacją odbiorczą (np. w złączu).

Badania takie trwają zwykle nieprzerwanie przez siedem kolejnych dni. Zastosowany analizator powinien być wykonany w klasie A, a więc spełniać odpowiednie wymogi normy PN-EN 61000-4-30:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii.

Spełnienie wszystkich wymagań normy PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych, czy też rozporządzenia ministra gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, nie oznacza jednak jednocześnie, że energia elektryczna w każdym punkcie sieci wewnątrzzakładowej lub instalacji odbiorczej również posiada odpowiednie parametry jakościowe.

Autor: mgr inż. Wiktor Suliga autor publikacji dotyczących zabezpieczenia zasilania w energię elektryczną, posiadacz certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej (Power Quality Expert 1st Level)