Ochrona przed oparzeniem zgodnie z PN-HD 60364-4-42:2011

Norma PN-HD 60364-4-42:2011 – wersja polska – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego opisuje metody ochrony ludzi, obiektów i zainstalowanych urządzeń i materiałów przed szkodliwym działaniem cieplnym urządzeń elektrycznych.

Ochrona przed oparzeniem zgodnie z PN-HD 60364-4-42:2011

Norma PN-HD 60364-4-42:2011 – wersja polska – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnegoopisuje metody ochrony ludzi, obiektów i zainstalowanych urządzeń i materiałów przed szkodliwym działaniem cieplnym urządzeń elektrycznych.

Rozdział 423 dotyczy ochrony przed oparzeniem. Określono w nim dopuszczalne temperatury dostępnych części urządzeń elektrycznych znajdujących się podczas normalnej eksploatacji w zasięgu ręki (tabela1).

Tabela 1. Dopuszczalne temperatury dostępnych części urządzeń elektrycznych znajdujących się podczas normalnej eksploatacji w zasięgu ręki

Części dostępne

Materiał powierzchni

Dopuszczalna temperatura powierzchni [oC]

Trzymane ręką

Metal

55

Pozostałe

65

Dotykane

Metal

70

Pozostałe

80

Dotykanie niewymagane

Metal

80

Pozostałe

90

Rozdział 424 zawiera zalecenia dotyczące ochrony przed przegrzaniem elektrycznych urządzeń grzewczych. Norma zaleca, aby ogrzewacze powietrza posiadały zabezpieczenie przed przegrzaniem w wyniku zbyt małego przepływu powietrza w ich wewnętrznych kanałach. Grzejniki wody oraz wytwornice pary powinny posiadać niezawodną ochronę przed przegrzaniem oraz przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Norma zaleca, aby boczne ściany grzejników promiennikowych były sytuowane w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów lub przegród.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa