Metody badania gumowego sprzętu ochronnego

Gumowy sprzęt ochronny to rękawice, półbuty i kalosze. Badane są w pojemniku z wodą niedestylowaną. Pojemnik metalowy jest połączony z uziemieniem. Badany sprzęt napełniony wodą zostaje zanurzony w wodzie i do wnętrza doprowadza się elektrodę pod napięciem probierczym. Napięcie probiercze jest mierzone kilowoltomierzem elektrostatycznym o nastawianych 3 zakresach napięcia: 7,5; 15 i 30 kV.

Metody badania gumowego sprzętu ochronnego

Gumowy sprzęt ochronny to rękawice, półbuty i kalosze. Badane są w pojemniku z wodą niedestylowaną. Pojemnik metalowy jest połączony z uziemieniem. Badany sprzęt napełniony wodą zostaje zanurzony w wodzie i do wnętrza doprowadza się elektrodę pod napięciem probierczym. Napięcie probiercze jest mierzone kilowoltomierzem elektrostatycznym o nastawianych 3 zakresach napięcia: 7,5; 15 i 30 kV.

Pozytywny wynik badania sprzętu potwierdzany jest w protokole z badania oraz naklejką na sprzęcie, podającą nazwę firmy badawczej, datę badania i termin następnego sprawdzenia.

W przypadku przebicia badanej rękawicy lub obuwia należy oznaczyć uszkodzony sprzęt, wybijając trzy otwory na mankiecie rękawicy lub obrzeży obuwia i wypisać protokół negatywnego wyniku badania.

Napięcia probiercze poszczególnych klas nowych rękawic zgodnie z normą PN-EN 60903:2006 wynoszą: 2,5 kV; 5; 10; 20; 30 lub 40 kV i są utrzymywane przez 1 minutę. Rękawice użytkowane bada się niższym napięciem, więc będą to napięcia: 2,5; 5; 8; 15; 25 i 30 kV, a prąd upływu dla badanych rękawic nie może przekraczać 1 mA na każde 1000 V napięcia probierczego. Do badanej rękawicy należy nalać wody tak, aby uniknąć zwilżenia jej górnych krawędzi. Poziom wody powinien być niższy od górnych krawędzi rękawic o 5 cm, a w badanej rękawicy i naczyniu powinien być jednakowy.

Napięcia probiercze dla półbutów izolacyjnych zgodnie z normą PN-77/C-94136 wynosi 20 kV w przypadku badań fabrycznych i 15 kV w odniesieniu do badań okresowych.

Napięcie probiercze dla kaloszy zgodnie z normą PN-EN 50321:2002 wynosi 5 kV w przypadku badań fabrycznych i 4,0 kV co do badań okresowych. Prąd upływu nie może przekraczać 0,5 mA na każdy 1 kV napięcia probierczego. Gdy podczas pomiaru prąd upływu zmienia się i osiągnie wartość dwukrotną lub większą od wartości początkowej, należy uznać, że obuwie nie odpowiada wymaganiom normy. Badania wytrzymałości elektrycznej obuwia należy przeprowadzać w temperaturze 20 ± 5 oC. Do obuwia trzeba nalać wody tak, aby uniknąć zwilżenia jego górnych krawędzi. Poziom wody powinien być niższy od górnych krawędzi półbutów o 5 cm i o 2 cm od górnych krawędzi kaloszy. Poziom wody w naczyniu i badanym obuwiu powinien być jednakowy.

Napięcie probiercze dla półbutów i kaloszy powinno być utrzymywane przez 2 minuty.

Próby rękawic i półbutów należy przeprowadzać co pół roku, a próby kaloszy co rok.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak, specjalista do spraw pomiarów