Gdzie i po co przeprowadza się pomiary pól elektromagnetycznych

Pomiary natężeń pól EM wykonuje się w celu rozpoznania i zlokalizowania źródeł pól stanowiących zagrożenie dla zdrowia pracowników. Pomiary umożliwiają objęcie nadzorem osoby obsługujące urządzenia, wokół których występują pola stref ochronnych – pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej.

Gdzie i po co przeprowadza się pomiary pól elektromagnetycznych

Pomiary natężeń pól EM wykonuje się w celu rozpoznania i zlokalizowania źródeł pól stanowiących zagrożenie dla zdrowia pracowników. Pomiary umożliwiają objęcie nadzorem osoby obsługujące urządzenia, wokół których występują pola stref ochronnych – pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej.

Pomiary umożliwiają określenie maksymalnych natężeń pól lub maksymalnych gęstości mocy promieniowania na stanowisku pracy oraz granic stref ochronnych, jeżeli występują przy urządzeniu. Wyniki badań służą do oceny ekspozycji pracowników i do podjęcia decyzji:

  •  o zastosowaniu działań technicznych zmierzających do ograniczenia wielkości natężeń pól oddziałujących na pracowników lub podjęciu działań organizacyjnych,
  • o wyznaczeniu terminu kolejnych badań kontrolnych.

Aby uzyskać jednoznaczne i powtarzalne wyniki narażeń organizmu ludzkiego i środowiska na działanie pól elektromagnetycznych, ocenia się je na podstawie wartości charakteryzujących pole niezakłócone obecnością człowieka w obszarze pomiarów.

Pomiary są wykonywane na stanowiskach pracy, ale podczas nieobecności pracowników i osób postronnych. Metody pomiarowe pól EM i oceny ich wyników oraz wymagania w zakresie stosowanej aparatury opisano w normie PN-T 06580-3:2002 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz Część 3: Metody pomiaru i oceny na stanowisku pracy” dla poszczególnych zakresów częstotliwości określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z wymienionymi normami wykonuje się pomiary:

  • natężenia pola elektrycznego E [V/m] w paśmie 0–300 GHz,
  • natężenia pola magnetycznego H [A/m] w paśmie 0–10 MHz.
Autor: inż. Michał Świerżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.