Czym są elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym?

Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym są to urządzenia, w których budowie zastosowano środki (rozwiązania konstrukcyjne) zapobiegające zapłonowi otaczającej je mieszaniny wybuchowej.

Czym są elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym?

Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym są to urządzenia, w których budowie zastosowano środki (rozwiązania konstrukcyjne) zapobiegające zapłonowi otaczającej je mieszaniny wybuchowej.

Urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem są konstruowane, produkowane, badane i oznakowane zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju z 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wprowadzającego do polskiego prawa dyrektywę UE 2014/34/UE oraz z normami przedmiotowymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów budowy przeciwwybuchowej.

Jako elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe produkuje się takie urządzenia elektryczne, które mają lub mogą mieć wewnętrzne źródła zapłonu atmosfer wybuchowych. Urządzenia te są przeznaczone do użytku w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem, w których gazowa atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny powietrza z gazem, parą lub w postaci mgły, pyłu lub włókien występuje w normalnych warunkach atmosferycznych.

Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym najczęściej przystosowane są do pracy w warunkach atmosferycznych:

  • temperatura -20oC do 40oC (niekiedy do 60oC),
  • ciśnienie 80 kPa (0,8 bara) do 110 kPa (1,1 bara),
  • normalna zawartość tlenu w powietrzu, zazwyczaj 21% objętości.

Zastosowanie urządzeń elektrycznych w warunkach atmosferycznych innych niż wyżej podane może wymagać specjalnej analizy lub badań.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym