Czujniki do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi

Temperatura, obok czasu, jest najczęściej mierzoną metodami elektrycznymi wielkością fizyczną.

Czujniki do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi

Temperatura, obok czasu, jest najczęściej mierzoną metodami elektrycznymi wielkością fizyczną.

Pomiar temperatury może być dokonywany tylko w sposób pośredni przez obserwację zmian różnych wielkości fizycznych pod wpływem temperatury, np. objętości, długości, rezystancji elektrycznej czy natężenia promieniowania.

W tablicy 1 przedstawione są różne rodzaje czujników temperatury oraz ich zakresy pomiarowe.

Tablica 1. Różne rodzaje elektrycznych czujników temperatury i ich zakresy pomiarowe

Rodzaj czujnika

Zakres pomiarowy [oC]

Termoelementy (termopary)

-200–2300

Termorezystory

-200–850

Termistory

-100–150

Złącza p – n (półprzewodnikowe)

-40–125

Pirometry

10–3000

Przy wyborze rodzaju czujnika trzeba uwzględnić m.in.:

  • zakres mierzonych temperatur,
  • czułość,
  • powtarzalność wyników,
  • dokładność pomiaru,
  • właściwości dynamiczne (stałą czasową),
  • prostotę współpracującego układu pomiarowego,
  • postać wyniku na wyjściu (analogową czy cyfrową).

inż. Michał Świerżewski

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.