Czujniki do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi

Czujniki do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi

Temperatura, obok czasu, jest najczęściej mierzoną metodami elektrycznymi wielkością fizyczną.

Pomiar temperatury może być dokonywany tylko w sposób pośredni przez obserwację zmian różnych wielkości fizycznych pod wpływem temperatury, np. objętości, długości, rezystancji elektrycznej czy natężenia promieniowania.

W tablicy 1 przedstawione są różne rodzaje czujników temperatury oraz ich zakresy pomiarowe.

Tablica 1. Różne rodzaje elektrycznych czujników temperatury i ich zakresy pomiarowe

Rodzaj czujnika

Zakres pomiarowy [oC]

Termoelementy (termopary)

-200–2300

Termorezystory

-200–850

Termistory

-100–150

Złącza p – n (półprzewodnikowe)

-40–125

Pirometry

10–3000

Przy wyborze rodzaju czujnika trzeba uwzględnić m.in.:

  • zakres mierzonych temperatur,
  • czułość,
  • powtarzalność wyników,
  • dokładność pomiaru,
  • właściwości dynamiczne (stałą czasową),
  • prostotę współpracującego układu pomiarowego,
  • postać wyniku na wyjściu (analogową czy cyfrową).

inż. Michał Świerżewski

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.