Zasady oględzin instalacji elektrycznej w łazience

Obecność w pomieszczaniu bardzo dobrego przewodnika prądu – wody – to dodatkowe ryzyko dla instalacji i jej użytkowników. Jest związane nie tylko z rażeniem przez wodę, ale również z oddziaływaniem wody na izolacje przewodów, która stanowi główny środek podstawowej ochrony przeciwporażeniowej.

Zasady oględzin instalacji elektrycznej w łazience

Obecność w pomieszczaniu bardzo dobrego przewodnika prądu – wody – to dodatkowe ryzyko dla instalacji i jej użytkowników. Jest związane nie tylko z rażeniem przez wodę, ale również z oddziaływaniem wody na izolacje przewodów, która stanowi główny środek podstawowej ochrony przeciwporażeniowej.

Dodatkowym ryzykiem jest występowanie w zasięgu ręki przewodzących korpusów urządzeń zasilonych napięciem niebezpiecznym, takich jak np. pralka, oraz części obcych, do których zaliczamy: przewodzący osprzęt instalacji gazowej, grzewczej czy wodociągowej.

Każde oględziny instalacji opierają się na pewnych stałych elementach. Powinny potwierdzać, że badane urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymagania określone w odpowiednich normach oraz że zostały właściwie dobrane i zainstalowane. Należy także sprawdzić prawidłowość oznakowania i dobrania przewodów (neutralnych, ochronnych i fazowych), obecność tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz odpowiednich schematów, a także występowanie prawidłowego oznaczenia i dobrania aparatury. Podczas oględzin ważne jest również sprawdzenie, czy we właściwy sposób działa ochrona przeciwporażeniowa oraz czy nie występują uszkodzenia, które w mniejszym bądź większym stopniu mogą utrudniać lub wręcz pogarszać pracę badanych urządzeń, instalacji i sieci, a w skrajnych wypadkach prowadzić do uszczerbku na zdrowiu bądź nawet utraty życia.

Charakterystykę oraz wymagania dotyczące instalacji, w których występuje woda, możemy odnaleźć w Normie PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. Znajdziemy tam między innymi podział na strefy, według którego należy umiejscawiać sprzęt elektryczny w częściach ścian i sufitów.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich