Warunki uzyskania uprawnień do projektowania i kierowania pracami budowlanymi

O udzielaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mówi art. 14 Prawa budowlanego.

Warunki uzyskania uprawnień do projektowania i kierowania pracami budowlanymi

O udzielaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mówi art. 14 Prawa budowlanego.

Ustęp 3 tego artykułu określa, jakie wymagania należy spełnić, by uzyskać uprawnienia budowlane. Mogą one pozwalać na projektowania instalacji bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Podobnie uprawnienia do kierowanie pracami budowlanymi mogą być bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.

Do uzyskania uprawnienia zarówno do projektowania, jaki i kierowania pracami budowlanymi, ustawa wymaga:

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności określone są w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku.

mgr inż. Janusz Wojnarski

projektant instalacji elektrycznych z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie pomiarów i ochrony przeciwporażeniowej