Co powinno zawierać sprawozdanie z pomiarów rezystancji gotowych podłóg

Badania materiałów podłogowych i gotowych podłóg przeprowadza się najczęściej metodami rekomendowanymi przez polską normę PN-EN 61340-4-1: Elektryczność statyczna. Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg.

Co powinno zawierać sprawozdanie z pomiarów rezystancji gotowych podłóg

Badania materiałów podłogowych i gotowych podłóg przeprowadza się najczęściej metodami rekomendowanymi przez polską normę PN-EN 61340-4-1: Elektryczność statyczna. Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg.

Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów podłóg powinno zawierać co najmniej:

1)    nazwę i adres firmy, w której wykonywane są badania,

2)    datę przeprowadzenia badań,

3)    dano osób wykonujących pomiary, w tym nr zaświadczeń kwalifikacyjnych,

4)    dane techniczne i parametry użytych przyrządów pomiarowych,

5)    opis pomieszczeń, w tym: przeznaczenie pomieszczeń na stały lub okresowy pobyt ludzi, opis technologii produkcji lub magazynowania materiałów, klasyfikację do stref potencjalnie zagrożonych wybuchem,

6)    parametry środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów (temperatura i wilgotność względna powietrza),

7)    powołanie norm przedmiotowych,

8)    informacje niezbędne do identyfikacji miejsc wykonywania pomiarów, np. szkic sytuacyjny,

9)    informacje o sposobie czyszczenia elektrod i miejsc ich sytuowania,

10) opis wykonywanych pomiarów,

11) napięcie w obwodzie pod obciążeniem w czasie wykonywania pomiarów,

12) wyniki pomiarów,

13)  ocenę wyników pomiarów, wnioski i zalecenia.

14) podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie pomiarów.

 

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.