Zakres audytu efektywności energetycznej

O audycie efektywności energetycznej mówi ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). Audyt taki powinien być wykonywany co 4 lata.

Zakres audytu efektywności energetycznej

O audycie efektywności energetycznej mówi ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831). Audyt taki powinien być wykonywany co 4 lata.

Każdy prawidłowo sporządzony audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu:

a)     u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej albo

b)    który zakończył przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej;

2)    kartę audytu efektywności energetycznej sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 29;

3)    oznaczenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji;

4)    ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;

5)    analizę:

a)     zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację oraz

b)    planowanych do uzyskania oszczędności energii z niezakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej albo

c)     efektów uzyskanych z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tego przedsięwzięcia lub tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Nie wystarczy zatem wskazać, co należałoby zmienić, ale określić, jak dokładnie należałoby owe zmiany wprowadzić i jakie będą wynikały z nich korzyści.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich