Gdzie powinno być oświetlenie ewakuacyjne

O miejscach instalowania oświetlenia ewakuacyjnego mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Gdzie powinno być oświetlenie ewakuacyjne

O miejscach instalowania oświetlenia ewakuacyjnego mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Według tego rozporządzenia oświetlenie ewakuacyjne należy instalować w pomieszczeniach takich jak:

- widownie kin, teatrów i filharmonii oraz inne sale widowiskowe bez względu na ilość miejsc,

- audytoria, sale konferencyjne, lokale rozrywkowe oraz sale sportowe przeznaczone dla więcej niż 200 osób,

- sale wystawowe w muzeach,

- garaże oświetlone wyłącznie światłem sztucznym jeżeli ich powierzchnia netto przekracza 1000 m²,

- inne pomieszczenia znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej (administracyjnych, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, handlu, sportowych, obsługi pasażerskiej, biurowychitp.) i zamieszkania zbiorowego (hotelach, pensjonatach, domach wycieczkowych i studenckich, schroniskach, koszarach, więzieniach, domach zakonnych, domach rencisty itp.) jeżeli ich powierzchnia netto przekracza 2000 m².

Oświetlenie ewakuacyjne należy ponadto stosować nadrogach ewakuacyjnych:

- oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym bez względu na charakter budynku,

- znajdujących się w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

- znajdujących się w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

- prowadzących z pomieszczeń, w których zanik napięcia w instalacji zasilającej oświetlenie podstawowe może spowodować zagrożenie dla ludzi, środowiska lub mienia.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
oświetlenie ewakuacyjne