WYDANIE ARCHIWALNE

Okresowe pomiary wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym
Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym to aparaty zapewniające bezpieczeństwo użytkowników i obiektu zgodnie z polskimi przepisami. Ze względu na funkcje, które spełniają, urządzenia te muszą być okresowo badane.

czytaj więcej »

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016-04 – wersja angielska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami zastąpiła edycję z 2012 roku, wprowadzając istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniego wydania.

czytaj więcej »

Zalecenia dotyczące pomiarów oświetlenia zawarte w Polskich Normach nie są obszerne. Dużo więcej praktycznych porad zawiera Komentarz wydany przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP.

czytaj więcej »

Zastosowanie inteligentnych systemów elektroenergetycznych da nowe możliwości pomiarowcom, ale może też wymusić inne niż wcześniej projektowanie instalacji elektrycznych w obiekcie, umożliwiające wykorzystanie funkcjonalności nowych mierników.

czytaj więcej »

Ocenę oświetlenia elektrycznego przeprowadza się w ramach odbioru nowych lub zmodernizowanych obiektów oraz w trakcie eksploatacji budynku. Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodności zainstalowanych urządzeń z dokumentacją projektową i wykonanie pomiarów.

czytaj więcej »

wiper-pixel