Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników

Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników

Pytanie:

PYTANIE: Czy w strefie zagrożonej wybuchem pomiar parametrów RLC należy wykonywać co rok? Czy jeżeli kable nie były przemieszczane i wymieniane, to wystarczy pomierzyć tylko rezystancję izolacji kabli iskrobezpiecznych?

Odpowiedź:

ODPOWIEDŹ: Terminy pomiarów okresowych w obiektach budowlanych określone w Prawie budowlanym dotyczą przede wszystkim tych parametrów oprzewodowania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bezpieczeństwo przeciwporażeniowe – czyli pomiary rezystancji izolacji przewodów (bez specyfikacji, o które przewody chodzi) i pomiary skuteczności działania ochron przeciwporażeniowych. Podstawowym okresem wykonywania tych pomiarów jest okres pięcioletni, z tym że w szczególnie niebezpiecznych warunkach (obiekty o zwiększonym zagrożeniu pożarem i porażeniem, obiekty potencjalnie zagrożone wybuchem, mokre, z wyziewami żrącymi) okres ten skrócono do jednego roku.

Pomiary paramentów RLC nie są pomiarami związanymi z bezpieczeństwem użytkowania obiektu budowlanego i terminy tych pomiarów nie są określone w dokumentach normalizacyjnych. Wystarczające jest więc wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów w obwodach iskrobezpiecznych.

Terminy pomiarów parametrów RLC obwodów iskrobezpiecznych powinny być określone w instrukcji eksploatacji opracowanej z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.Przy określaniu terminów pomiarów okresowych paramentów RLC powinno się brać pod uwagę warunki pracy tych obwodów, narażenia na wpływy środowiskowe, ochronę przeciwprzepięciową itp.

 

Autor: inż. Michał Świerżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych.