mierniki elektryczne

Miernik impedancji pętli zwarcia

Sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Do poprawnego przeprowadzenia pomiarów niezbędny jest właściwy sprzęt pomiarowy, który powinien być regularnie kontrolowany.

Sprawdzanie przyrządu przed użyciem

Każdy miernik powinien być przed użyciem dokładnie sprawdzony – o tym WIE każdy, ale już nie każdy PAMIĘTA. Bez tego pomiar jest niewiarygodny i może stać się przyczyną poważniejszych awarii. Sprawdzenie mierników składa się z: oględzin zewnętrznych, które polegają głównie na upewnieniu się, że nie ma ewentualnych uszkodzeń mechanicznych; sprawdzenia wstępnego; sprawdzenia wartości napięcia pomiarowego oraz sprawdzenia błędów podstawowych. Nie należy zapominać, że przy sprawdzaniu mierników należy przestrzegać zasad bhp odpowiednich dla sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV lub powyżej 1 kV.

Sprawdzenie wstępne obejmuje:

  1. Zbadanie elementów do przełączania i regulacji pod względem poprawności wybierania odpowiednich funkcji i zakresu pomiarowego. Następnie miernik należy wyzerować (ustawić zero mechaniczne i elektryczne).

  2. Sprawdzenie urządzenia wskazującego – skontrolowania, czy zmiany zachodzą zgodnie ze zmianami wartości wielkości mierzonej.

  3. W przypadku mierników analogowych należy sprawdzić wpływ pozycji pracy na pomiar.

W mojej ocenie kluczowa dla pomiarowca powinna być odpowiedzialność za jakość pomiarów. Wpływa na nią sposób i liczba użyć przyrządu pomiarowego i to te czynniki powinny determinować częstotliwość sprawdzeń miernika, a nie czas od poprzedniego jego badania. U wielu Czytelników przyrządy pomiarowe pracują sporadycznie, inni specjalizują się w pomiarach i wykonują badania kilkudziesięciu tysięcy punktów pomiarowych w ciągu roku, a czas tak samo biegnie dla przyrządów rzadko i często używanych. Z tego względu zachęcam do sprawdzania przyrządów za każdym razem przed użyciem.

wiper-pixel