Zmiany w Polskich Normach dotyczące określania odstępu separującego

Elektryczną izolację pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym urządzania urządzenia piorunochronnego a konstrukcyjnymi częściami metalowymi, instalacjami metalowymi i układami wewnętrznymi obiektu można uzyskać, zapewniając odstęp separujący s pomiędzy tymi częściami.

Zmiany w Polskich Normach dotyczące określania odstępu separującego

Elektryczną izolację pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym urządzania urządzenia piorunochronnego a konstrukcyjnymi częściami metalowymi, instalacjami metalowymi i układami wewnętrznymi obiektu można uzyskać, zapewniając odstęp separujący s pomiędzy tymi częściami.

Odstęp ten może być określany w powietrzu lub w materiale stałym – zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 62305-3:2011 – wersja polska – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. W zależności od sytuacji dla danego obiektu/urządzenia konieczne może się okazać określenie bezpiecznego odstępu dla jednego materiału lub dla obydwu rodzajów materiałów (powietrze – materiał stały).

Poprzednie normy dotyczące ochrony odgromowej przy określaniu wymaganych odstępów separujących (izolacyjnych) nie rozróżniały materiałów. W starych polskich normach niektóre zapisy dotyczące zachowania odstępu separującego (izolacyjnego) podawały dokładne wartości wymaganego odstępu, bez konieczności szacowania na bazie wzorów rachunkowych.

Na przykład według Normy PN-86 E-05003/01 odległość przewodów odprowadzających sztucznych od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg publicznych nie powinna być mniejsza niż 2 m. Jeżeli nie można było zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający należało umieścić w rurze lub rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, do głębokości 0,5 m w ziemi i do wysokości 2,0 nad ziemią. Odległość przewodu od ścian budynku wykonanych z materiałów łatwo zapalnych nie mogła być mniejsza niż 0,4 m.

W najnowszej Normie PN-EN 62305-3:2011 nie został podany dokładny wymiar odstępu separującego, jaki należy zachować pomiędzy przewodem odprowadzającym a drzwiami i oknami w budynku. Norma zaleca, aby przewody odprowadzające rozmieszczać w sposób zapewniający zachowanie między nimi a wszelkimi drzwiami i oknami odstępu separującego, którego wartość należy określić na podstawie wzoru matematycznego zawartego w Normie.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska