Zawartość i cel wydawania pisemnego polecenia wykonania pracy

Wszelkie czynności przy urządzeniach niewyłączonych spod napięcia powinny być poprzedzone otrzymaniem pisemnego polecenia wykonania pracy.

Zawartość i cel wydawania pisemnego polecenia wykonania pracy

Wszelkie czynności przy urządzeniach niewyłączonych spod napięcia powinny być poprzedzone otrzymaniem pisemnego polecenia wykonania pracy.

Powinno ono według przepisów zawierać co najmniej:

  • numer polecenia,

  • określenie osób wyznaczonych do organizowania oraz wykonania pracy,

  • określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy,

  • określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac wynikających z zagrożeń występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,

  • wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami wznowienia prac po przerwie.

Prowadzący eksploatację (według starego rozporządzenia) lub pracodawca (według nowego rozporządzenia) może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym. Pracodawca jest „najbliżej” urządzeń i ma najlepszą wiedzę na temat ich stanu technicznego oraz osób wykonujących czynności kontrolno-pomiarowe. Dlatego opisane w instrukcji eksploatacji wzorce pisemnego polecenia na prace są skutecznym środkiem organizacyjnym ograniczającym ryzyko.

Pisemne polecenie wykonania pracy jest często zaniedbywanym środkiem organizacyjnym, co skutkuje wypadkami lub zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Istotne w pisemnym poleceniu jest to, że wymienia z imienia i nazwiska osoby spełniające określone funkcje podczas prac (np. poleceniodawca, koordynujący). Uniemożliwia to rozmycie odpowiedzialności za czynności wykonywane np. według wadliwej instrukcji/polecenia. Uważa się więc, że wymienienie w poleceniu funkcji osób zaangażowanych w prace wpływa na ich rzetelne wywiązanie się z obowiązków.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, rzeczoznawca IR SEP, ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich