Zasady wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach z wyposażeniem

W Komentarzu Polskiego Komitetu Oświetleniowego dotyczącym polskiej normy PN-EN 12464-1:2004 podzielono procedury natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach na dwie grupy. Pierwsza dotyczy badań prowadzonych w pomieszczeniach pustych bez wyposażenia. Druga – pomiarom w pomieszczeniach wyposażonych, w których znane jest rozmieszczenie i charakter stanowisk pracy.

Zasady wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach z wyposażeniem

W Komentarzu Polskiego Komitetu Oświetleniowego dotyczącym polskiej normy PN-EN 12464-1:2004 podzielono procedury natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach na dwie grupy. Pierwsza dotyczy badań prowadzonych w pomieszczeniach pustych bez wyposażenia. Druga – pomiarom w pomieszczeniach wyposażonych, w których znane jest rozmieszczenie i charakter stanowisk pracy.

W drugim przypadku niezbędne jest wykonanie pomiarów oddzielnie na każdym stanowisku pracy. Ponadto w dużych pomieszczeniach pomiary należy wykonać na poziomie posadzki w strefach komunikacyjnych. Niezbędne jest ustalenie płaszczyzn roboczych i ich usytuowania (poziomo, pionowo, ukośnie) dla każdego typu występujących stanowisk pracy. Ponadto na płaszczyznach tych należy ustalić usytuowanie pola zadania wzrokowego oraz pola bezpośredniego otoczenia. Wskazane jest przeanalizowanie informacji teoretycznych, a jeżeli to możliwe, bezpośrednich obserwacji czynności wykonywanych przez pracowników. W Komentarzu podkreślono, że w pewnych sytuacjach cała powierzchnia robocza może stanowić pole zadania wzrokowego. Ponadto pole bezpośredniego otoczenia może mieć mniejszą szerokość niż standardowe 0,5 m i nie zawsze otaczać ze wszystkich stron pole zadania.

W Komentarzu zalecono, aby na każdym polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia pomiary natężenia oświetlenia wykonywać w co najmniej 3 lub 4 równomiernie rozmieszczonych punktach. Natomiast w strefach komunikacyjnych pomiary należy wykonać na poziomie posadzki w punktach pomiarowych w siatce pomiarowej o boku ok. 1 metra.

Jeżeli na stanowiskach pracy zainstalowano oprawy oświetlenia miejscowego, pomiary należy wykonywać przy czynnym oświetleniu miejscowym i ogólnym.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
pomiary oświetlenia