Zasady układania instalacji zawarte w WT

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się postanowienia dotyczące układania instalacji elektrycznych przede wszystkim w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zasady układania instalacji zawarte w WT

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się postanowienia dotyczące układania instalacji elektrycznych przede wszystkim w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zgodnie z ustępem 1 pkt 8 § 183 w instalacjach elektrycznych należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Natomiast ustęp 1 w § 186 nakazuje prowadzić instalację elektryczną i rozmieszczać urządzenia elektryczne w budynku tak, aby zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.

Ustęp 2 w § 186 nakazuje główne ciągi instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.

W § 187 w kolejnych ustępach znajdują się następne zalecenia.Zgodnie z treściąustępu 1 przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. W ustępie 2 zapisano, że dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.

W myśl § 188 ust. 1 w budynku wielorodzinnym obwody odbiorcze instalacji elektrycznej należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa