Zalecenia załącznika do Normy PN-EN 61000-4-30:2011 na temat pomiarów jakości energii

Norma PN-EN 61000-4-30:2011 – wersja polska – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii zawiera informacyjny załącznik B podający zalecenia dotyczące pomiarów jakości energii na potrzeby umów pomiędzy dostawcami a odbiorcami energii elektrycznej.

Zalecenia załącznika do Normy PN-EN 61000-4-30:2011 na temat pomiarów jakości energii

Norma PN-EN 61000-4-30:2011 – wersja polska – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii zawiera informacyjny załącznik B podający zalecenia dotyczące pomiarów jakości energii na potrzeby umów pomiędzy dostawcami a odbiorcami energii elektrycznej.

Norma zawiera wytyczne dotyczące poszczególnych parametrów, w tym także harmonicznych napięcia i harmonicznych prądu.

Przy pomiarach harmonicznych napięcia minimalny czas pomiaru wartości 10-minutowych powinien wynosić 1 tydzień, natomiast codzienną ocenę wartości 150−180 okresowych należy prowadzić co najmniej przez tydzień.

W załączniku zawarto praktyczne porady ważne przy badaniu parametrów sieci, w tym zawartości wyższych harmonicznych. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy:

  • zdefiniować cel przeprowadzanych badań;
  • dobrać typ przyrządu pomiarowego i zakres pomiarowy;
  • zebrać aktualne dane dotyczące sieci zasilającej, takie jak schemat ideowy układu zasilania, oraz w miarę potrzeby dane techniczne transformatorów, w tym skojarzenie ich uzwojeń, poziom mocy zwarciowej, moc i miejsce podłączenia kondensatorów, parametry linii zasilających, obciążenie układu itp.;
  • zebrać dane odbiorników wprowadzających wyższe harmoniczne, ich moce i tryb pracy;
  • uzyskać informacje na temat występujących zaburzeń w pracy czułych odbiorników;
  • ustalić zgodnie z przepisami i/lub normą progowe wartości dopuszczalne mierzonych wielkości.
Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych