Zalecenia dotyczące zbliżenia oprzewodowania do innych instalacji

Punkt 528 normy PN-HD 60364-5-52:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie”  jest poświęcony zbliżeniom oprzewodowania do innych instalacji.

Zalecenia dotyczące zbliżenia oprzewodowania do innych instalacji

Punkt 528 normy PN-HD 60364-5-52:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie”  jest poświęcony zbliżeniom oprzewodowania do innych instalacji.

Norma nakazuje w przypadku potrzeby prowadzenia na wspólnej trasie obwodów o różnych napięciach stosować jedną z poniższych metod:

– wszystkie przewody lub kable mają izolację dostosowaną do najwyższego napięcia występującego w tym układzie,

– poszczególne obwody są ułożone w odrębnych przegrodach systemu kanałów lub listew instalacyjnych,

– kable ułożone w korytkach są rozdzielone przegrodami,

– obwody różnych napięć są ułożone w osobnych rurach, listwach lub kanałach instalacyjnych.

W przypadku skrzyżowań ułożonych w ziemi kabli energetycznych i kabli telekomunikacyjnych należy stosować ochronę mechaniczną w postaci osłon z rur lub kształtek. Natomiast co do zbliżeń kable należy rozdzielić przegrodą ognioochronną, np. w postaci rur lub kształtek. Norma ponadto nakazuje stosowanie ochrony oprzewodowania przed wpływami innych instalacji nieelektrycznych, w tym rurociągów cieplnych. Zakazuje się prowadzenia oprzewodowania w szybach windowych, z wyjątkiem obwodów związanych z windą.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa