Zakres sprawdzeń okresowych oświetlenia przeszkodowego

Oprawy oświetlenia przeszkodowego muszą być systematycznie kontrolowane i poddawane zabiegom konserwacyjnym. Stan działania świateł musi być kontrolowany optycznie codziennie po zapadnięciu zmroku.

Zakres sprawdzeń okresowych oświetlenia przeszkodowego

Oprawy oświetlenia przeszkodowego muszą być systematycznie kontrolowane i poddawane zabiegom konserwacyjnym. Stan działania świateł musi być kontrolowany optycznie codziennie po zapadnięciu zmroku.

Ponadto należy przeprowadzać sprawdzenia okresowe. Ich zakres jest taki sam jak oględzin i prób odbiorczych. Ze względu na bezpieczeństwo tego typu instalacji sprawdzenia okresowe powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na rok. Awarie świateł przeszkodowych winny być niezwłocznie usuwane, a jeżeli jest to niemożliwe, posiadacz nieruchomości, na terenie której terenie znajduje się przeszkoda lotnicza, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia:

– prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

– organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym,

– organu zarzadzania ruchem lotniczym.

Wyniki przeprowadzonych sprawdzeń należy zaprotokołować, a protokół przechowywać wraz z innymi dokumentami i przedstawiać przy kolejnej kontroli okresowej.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa