Zakres sprawdzeń instalacji w budynkach mieszkalnych

Najdłuższy okres między badaniami instalacji elektrycznej w budynkach ustalony przez ustawę Prawo budowlane wynosi 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od warunków środowiskowych, w jakich jest eksploatowana instalacja, może zachodzić potrzeba częstszego jej sprawdzania. Gdy użytkownicy mieszkań zmieniają się, wtedy jest zalecane sprawdzanie instalacji.

Zakres sprawdzeń instalacji w budynkach mieszkalnych

Najdłuższy okres między badaniami instalacji elektrycznej w budynkach ustalony przez ustawę Prawo budowlane wynosi 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od warunków środowiskowych, w jakich jest eksploatowana instalacja, może zachodzić potrzeba częstszego jej sprawdzania. Gdy użytkownicy mieszkań zmieniają się, wtedy jest zalecane sprawdzanie instalacji.

W budynkach mieszkalnych podczas sprawdzania odbiorczego i okresowego wymagane jest:

  • sprawdzanie obecności i jakości połączeń wyrównawczych,
  • badanie wewnętrznych linii zasilających (WLZ),
  • przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji linii WLZ, instalacji mieszkaniowych i administracyjnych,
  • sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej linii WLZ, instalacji administracyjnych i mieszkaniowych,
  • przeprowadzenie pomiarów instalacji piorunochronnej.

Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby częstość okresowego sprawdzania instalacji elektrycznych była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na jakie jest narażona.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”