Z jakiej normy korzystać przy projektowaniu linii napowietrznych z przewodami gołymi na napięcia poniżej 1 kV

Nie ma aktualnej Polskiej Normy dla linii do 1 kV z przewodami nieizolowanymi, czyli gołymi. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ustawy o normalizacji stosowanie norm nie jest obligatoryjne, niemniej jednak wiedza techniczna w nich zawarta jest niezbędna zarówno przy projektowaniu, jak i w trakcie realizacji robót.

Z jakiej normy korzystać przy projektowaniu linii napowietrznych z przewodami gołymi na napięcia poniżej 1 kV

Nie ma aktualnej Polskiej Normy dla linii do 1 kV z przewodami nieizolowanymi, czyli gołymi. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ustawy o normalizacji stosowanie norm nie jest obligatoryjne, niemniej jednak wiedza techniczna w nich zawarta jest niezbędna zarówno przy projektowaniu, jak i w trakcie realizacji robót.

W tej sytuacji jedynym źródłem wiedzy pozostaje dokument wycofany 18 grudnia 2003 r. (bez zastąpienia), czyli Norma z 1998 roku PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, ponieważ jako jedyna zawiera wytyczne dla linii do 1 kV z gołymi przewodami.Natomiast dla przewodów izolowanych można korzystać z normy SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi..

Norma z 1998 roku dotyczy linii z przewodami gołymi pracującymi przy napięciach: niskich do 1 kV oraz średnich i wysokich do 400 kV włącznie, a także przewodów telekomunikacyjnych zawieszonych na konstrukcjach wsporczych linii elektroenergetycznych. Można ją stosować do linii nowych oraz do modernizowanych lub wymienianych fragmentów linii istniejących. Ten akt normatywny zawiera wymagania dotyczące wszystkich zagadnień związanych z projektowaniem i budową linii oraz z elementami wchodzącymi w jej skład.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa