Wymiennie normy w rozporządzeniu nie oznacza obowiązku jej stosowania

Przywoływanie norm w rozporządzeniach (np. w sprawie warunków technicznych) nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania. Byłoby to niezgodne z prawem – akt prawny niższego rzędu (rozporządzenie) nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu (ustawy).

Wymiennie normy w rozporządzeniu nie oznacza obowiązku jej stosowania

Przywoływanie norm w rozporządzeniach (np. w sprawie warunków technicznych) nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania. Byłoby to niezgodne z prawem – akt prawny niższego rzędu (rozporządzenie) nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu (ustawy).

O tym, że stosowanie Polskich Norm jest całkowicie dobrowolne mówi rozdział 3, art. 5, pkt 3 ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1483).

Tylko wskazanie w ustawie na normę skutkuje obowiązkiem jej stosowania.

Specyficzna sytuacja dotyczy zamówień publicznych, czyli prac lub dostaw wykonywanych na rzecz instytucji publicznych. Do niedawna zamawiający miał obowiązek opisywać przedmiot zamówienia „za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”. Zmieniła to ustawaz 22 czerwca 2016 r. nowelizująca Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Według niej odniesienie się w zamówieniu do Polskich Norm przenoszących normy europejskie jest tylko jednym ze sposobów opisywania przedmiotu zamówienia.

Mimo że prawo obecnie nie nakazuje twardo stosowania Polskich Norm, jednak korzystanie z zawartych w nich wytycznych daje gwarancję poprawnego wykonania instalacji czy przeprowadzenia pomiarów elektrycznych. A w sprawach spornych powołanie się na normy to poważny argument.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby InżynierówBudownictwa Wiesław Waliszewski