Wymagania wobec przejść przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe

Przepusty oprzewodowania przez ściany i stropy stanowią ważny element zamknięć otworów w oddzieleniach przeciwpożarowych. Brak zamknięć otworów instalacyjnych lub ich nieprawidłowe wykonanie może, w razie pożaru, przyczynić się do jego przeniesienia między strefami pożarowymi.Przejścia instalacyjne powinny mieć aprobaty techniczne i certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

Wymagania wobec przejść przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe

Przepusty oprzewodowania przez ściany i stropy stanowią ważny element zamknięć otworów w oddzieleniach przeciwpożarowych. Brak zamknięć otworów instalacyjnych lub ich nieprawidłowe wykonanie może, w razie pożaru, przyczynić się do jego przeniesienia między strefami pożarowymi.Przejścia instalacyjne powinny mieć aprobaty techniczne i certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

Przejściom przewodów, kabli, rur instalacyjnych i koryt kablowych przez elementy oddzielenia pożarowego – ściany i stropy, stawia się następujące wymagania:

  • szczelne zamknięcie otworu przejścia w ścianach i stropach,
  • zapobieganie przeniesieniu się ognia i dymu w czasie pożaru przez wymagany czas odpowiadający klasie odporności ogniowej oddzielenia,
  • zapobieganie podwyższeniu się temperatury na powierzchni i elementach przejścia instalacyjnego, mogącej spowodować zapalenie elementów palnych instalacji oraz składowanych materiałów palnych,
  • zachowanie wymaganej wytrzymałości mechanicznej w czasie normalnego użytkowania i w czasie pożaru.

Odporność ogniowa przejść instalacyjnych badana jest zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1366-3. Określone są w niej metody badania i kryteria oceny zdolności uszczelnienia przejść instalacyjnych do zachowania odporności ogniowej elementu oddzielającego w miejscu przejścia instalacji użytkowej. Odporność ogniowa jest to czas, przez jaki element budowlany zachowuje swoje właściwości podczas pożaru lub czasu do osiągnięcia jednego ze stanów krytycznych.

W Normie, w której określone są procedury klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynków, podstawowymi kryteriami służącymi do oceny odporności ogniowej przejść instalacyjnych są szczelność ogniowa E i izolacyjność ogniowa I.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.