Wymagania wobec oświetlenia na budowie

Właściwe oświetlenie miejsc prowadzenia robót na budowie decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie prowadzonych prac. Ponadto odpowiedniego oświetlenia wymagają drogi, przejścia oraz z rejony prac maszyn budowlanych.

Wymagania wobec oświetlenia na budowie

Właściwe oświetlenie miejsc prowadzenia robót na budowie decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie prowadzonych prac. Ponadto odpowiedniego oświetlenia wymagają drogi, przejścia oraz z rejony prac maszyn budowlanych.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) nakazuje:

− oświetlać przejścia dla pieszych i strefy niebezpieczne, w tym drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy,

− oświetlać bramki ustawiane przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,

– w miarę potrzeby doświetlać miejsca robót w dzień oraz w tych miejscach stosować sztuczne oświetlenie po zmroku i w porze nocnej.

Rozporządzenie wymaga, aby sztuczne źródła światła nie powodowały w szczególności:

a) wydłużonych cieni,

 b) olśnienia wzroku,

 c) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie,

d) powstawania zjawisk stroboskopowych.

Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne (nie mylić ze specjalnym oświetleniem przeszkód lotniczych). Punkty świetlne winny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach na terenie budowy należy rozmieszczać wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa