Wymagania normatywne dotyczące przekrojów przewodów ochronnych

Przekrój każdego przewodu ochronnego wchodzącego w skład obwodu elektrycznego powinien spełniać warunki samoczynnego wyłączenia zasilania określone w normie oraz musi wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.

Wymagania normatywne dotyczące przekrojów przewodów ochronnych

Przekrój każdego przewodu ochronnego wchodzącego w skład obwodu elektrycznego powinien spełniać warunki samoczynnego wyłączenia zasilania określone w normie oraz musi wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.

Przewód należy dobierać na podstawie obliczeń albo według tablicy zawartej w normie PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54 : Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne. Podano w niej zalecenia dotyczące doboru przewodów ochronnych wykonanych z tego samego materiału, co przewody fazowe oraz wariant, gdy wykonane są z innego metalu. Ponieważ w praktyce przewód ochronny posiada żyłę wykonaną z tego samego materiału, w tabeli 1 zawarto dane tylko dla wersji podstawowej.

Tabela 1. Minimalne przekroje poprzeczne przewodów ochronnych

Przekrój poprzeczny żył przewodów fazowych S [mm2]

Minimalny przekrój poprzeczny żyły przewodu ochronnego PE lub PEN [mm2]

S ≤ 16

S

16 < S ≤ 35

16*

S > 35

S/2*

* zmniejszenie przekroju nie dotyczy PEN

W sieciach TT przekrój poprzeczny żył przewodów ochronnych może być ograniczony do 25 mm2 Cu oraz 35 mm2 Al.

Przekrój poprzeczny żyły przewodu ochronnego, który nie jest częścią kabla lub nie znajduje się we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi, nie powinien być mniejszy niż określony w tabeli 2.

Tabela 2. Minimalne przekroje poprzeczne żył przewodów ochronnych

Materiał żyły

Chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym

Przekrój poprzeczny żyły [mm2]

Cu

Tak

2,5

Nie

 4

Al

Tak

16*

Nie

16

* zgodnie z załącznikiem ZC, zawierającym szczegółowe warunki krajowe, w Polsce przewód taki może mieć przekrój 10 mm2

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
przewody ochronne