Wymagania, które muszą spełniać przewody zasilające urządzenia działające w czasie pożaru

Do zasilania urządzeń przeciwpożarowych służących do ewakuacji i prowadzenia akcji gaśniczej stosuje się przewody i kable o zwiększonej odporności na działanie ognia i wysokich temperatur. Wyróżniającym je kolorem jest kolor pomarańczowy powłok zewnętrznych i osprzętu. Zapewniają zasilanie (podtrzymanie funkcji) przez wymagany czas w warunkach pożaru.

Wymagania, które muszą spełniać przewody zasilające urządzenia działające w czasie pożaru

Do zasilania urządzeń przeciwpożarowych służących do ewakuacji i prowadzenia akcji gaśniczej stosuje się przewody i kable o zwiększonej odporności na działanie ognia i wysokich temperatur. Wyróżniającym je kolorem jest kolor pomarańczowy powłok zewnętrznych i osprzętu. Zapewniają zasilanie (podtrzymanie funkcji) przez wymagany czas w warunkach pożaru.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, nazywane zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia;
  • zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable są ułożone w ognioodpornych kanałach kablowych, to wymaganie w zakresie odporności na działanie wody uważane jest za spełnione;
  • przewody i kable elektryczne w obwodach alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH (E) odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń;
  • zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie ich funkcjonowania nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału, spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub urządzeń;
  • czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej i przekazu sygnału może być ograniczony do 30 minut, jeżeli zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.
Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych