Wymagania dotyczące przejść instalacyjnych

Przepusty oprzewodowania przez ściany i stropy stanowią ważny element zamknięć otworów w oddzieleniach przeciwpożarowych. Brak zamknięć otworów instalacyjnych lub ich nieprawidłowe wykonanie może, w razie pożaru, przyczynić się do jego przeniesienia między strefami pożarowymi.

Wymagania dotyczące przejść instalacyjnych         

Przepusty oprzewodowania przez ściany i stropy stanowią ważny element zamknięć otworów w oddzieleniach przeciwpożarowych. Brak zamknięć otworów instalacyjnych lub ich nieprawidłowe wykonanie może, w razie pożaru, przyczynić się do jego przeniesienia między strefami pożarowymi.

Przejścia instalacyjne powinny mieć aprobaty techniczne i certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

Przejściom przewodów, kabli, rur instalacyjnych i koryt kablowych przez elementy oddzielenia pożarowego – ściany i stropy, stawia się następujące wymagania:

  • szczelne zamknięcie otworu przejścia w ścianach i stropach,
  • zapobieganie przeniesieniu się ognia i dymu w czasie pożaru przez wymagany czas odpowiadający klasie odporności ogniowej oddzielenia,
  • zapobieganie podwyższeniu się temperatury na powierzchni i elementach przejścia instalacyjnego, mogącej spowodować zapalenie elementów palnych instalacji oraz składowanych materiałów palnych,
  • zachowanie wymaganej wytrzymałości mechanicznej w czasie normalnego użytkowania i w czasie pożaru.

Odporność ogniowa przejść instalacyjnych badana jest zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1366-3.

Wyróżnia się następujące klasy odporności ogniowej przejść instalacyjnych:

EI15, EI20, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120, EI180 i EI240. W praktyce stosuje się zamknięcia przejść instalacyjnych od klasy EI120 wzwyż.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
przejścia instalacyjne