Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej urządzeń i układów według PN-E-04700:1998

Norma PN-E-04700:1998 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych” określa w rozdziale 2.1, iż dokumentacja techniczna powinna być zgodna z wymaganiami norm wyrobu dotyczących poszczególnych urządzeń i powinna zawierać co najmniej:

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej urządzeń i układów według PN-E-04700:1998

Norma PN-E-04700:1998 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych” określa w rozdziale 2.1, iż dokumentacja techniczna powinna być zgodna z wymaganiami norm wyrobu dotyczących poszczególnych urządzeń i powinna zawierać co najmniej:

  • · schematy i instrukcje potrzebne do zainstalowania i pierwszego uruchomienia urządzenia,
  • · schematy i instrukcje montażu urządzenia, jeżeli urządzenie jest dostarczone w elementach do montażu w miejscu zainstalowania,
  • · opis budowy i działania przekaźników, dane techniczne, schematy wewnętrzne i wartości nastawień,
  • · inne instrukcje wytwórcy, np. dotyczące transportu, konserwacji i eksploatacji,
  • · aktualne i zawierające pozytywne wyniki badań protokoły prób typu (prób pełnych) i wyrobu (prób niepełnych).

Ponadto dokumentacja powinna zawierać również następujące dokumenty:

  • · dokument stwierdzający wykonanie u wytwórcy odbioru urządzenia przez przedstawiciela zamawiającego, jeżeli urządzenie podlega odbiorowi u wytwórcy,
  • · dokument sporządzony przez wykonawcę montażu albo przedstawiciela wytwórcy lub zlecającego badania stwierdzający zakończenie montażu, z wyjątkiem przypadku omówionego w niniejszym artykule, części „Przystąpienie do badań” (i w punkcie 3.2.1 normy),
  • · inne dokumenty wymagane w przepisach dotyczące dopuszczenia do produkcji lub obrotu albo dokumenty wymagane przed przekazaniem urządzenia do eksploatacji.

Wreszcie w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w powyższych ośmiu punktach wymagania powinny być uzgodnione między upoważnionym przedstawicielem zakładu, w którym urządzenie będzie użytkowane, a przeprowadzającym badania. Wymienione dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

Autor: Marcin Szponder, ekspert w obszarze regulacyjnym związany z Polskim Komitetem Normalizacyjnym