Wybór miejsca montażu i doboru SPD według PN-HD 60364-5-534:2016-04

Ograniczniki przepięć (SPD) należy zainstalować możliwie najbliżej miejsca prowadzenia chronionej linii do budynku (obok złącza instalacji).

Wybór miejsca montażu i doboru SPD według PN-HD 60364-5-534:2016-04

Ograniczniki przepięć (SPD) należy zainstalować możliwie najbliżej miejsca prowadzenia chronionej linii do budynku (obok złącza instalacji).

W 2016 roku ustanowiona została jako polska norma PN-HD 60364-5-534:2016-04 omawiająca sposób doboru i montażu urządzeń do ograniczania przepięć przejściowych (SPD), zgodnie z wymaganiami rozdziału 443 normy instalacyjnej 60364-4-44 i arkuszami normy 62305, dotyczącej ochrony odgromowej. W arkuszu 534 skoncentrowano się na wymaganiach dotyczących doboru i montażu SPD mających na celu ochronę przed przepięciami w sytuacjach, gdy jest ona wymagana zgodnie z postanowieniami arkusza 443 lub serii norm EN 62305. Zapisy nie dotyczą elementów ochrony przeciwprzepięciowej, które mogą być częścią urządzeń przyłączonych do instalacji oraz przenośnych SPD.

Jeżeli obiekt jest wyposażony w zewnętrzne urządzenie piorunochronne LPS, należy stosować SPD Typu 1. Jeżeli obiekt nie posiada zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, ale bierze się pod uwagę bezpośrednie uderzenie pioruna w linię napowietrzną (możliwe trafienie między ostatnim słupem linii a wejściem do budynku) – w złączu instalacji elektrycznej lub w jego pobliżu stosuje się SPD Typu 1. Wymagania dotyczące doboru SDP Typu1 dla tego przypadku zawarto w załączniku B.

W pozostałych przypadkach do ochrony przed skutkami uderzenia pioruna i przed przepięciami łączeniowymi należy zastosować w instalacji elektrycznej SPD Typu 2.
Rys. 1. Przykład rozmieszczenia SPD Typu 1, Typu 2 i Typu 3 w instalacji elektrycznej

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska